پرسپولیس مشکل بدنسازی دارد/ یحیی به فکر تمرکز بازیکنان باشد - میمگ