تشریح آخرین وضعیت علی انصاریان/ پایین آمدن سطح اکسیژن خون - میمگ