مهاجم دیپورتی پرسپولیس به تیم سابق طارمی پیوست - میمگ