مهین فرهادی زاد: به نتایج بانوان در المپیک توکیو خوش بین هستم - میمگ