کادر سرپرستی و مربیان پاس ناجا به کمیته انضباطی فراخوانده شدند - میمگ