بروز آسیب قلبی در ۵۰ درصد از بهبودیافتگان کووید ۱۹ - میمگ