نقش مددکاران اجتماعی در کاهش عوارض روانی پاندمی کووید ۱۹ - میمگ