مشکل بیماران فقط با درمان رایگان حل نمی شود/توجه به سلامت روان - میمگ