فیلمبرداری«شب گذشته، مافیا» به پایان رسید/ داستانی معنایی - میمگ