مجید اخشابی «مهندس جان» را به مهندسان تقدیم کرد - میمگ