آخرین وضعیت درمانی پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان - میمگ