وزارت دفاع مجاز به انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شد - میمگ