گرانی‌ها نتیجه سیاست‌های دولت است/ مظلوم نمایی می‌کنند - میمگ