تعیین سقف ۱۰۰۰ رأی برای صندوق‌های انتخاباتی/ شعب پرتراکم نداریم - میمگ