توقف اتوبوس گردشگری در نمایشگاه/ عدم برپایی چادرها - میمگ