سهم دستگاه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با سال ۹۹ است - میمگ