انتخابات شوراها در کلانشهرها تمام الکترونیکی برگزار می شود - میمگ