هجوم ویروس انگلیسی به ریه بیماران/آماده موج های سنگین کرونا هستیم - میمگ