بازگشت ملی پوشان به تمرین در روز حضور پیشکسوت سرخپوشان - میمگ