ارتباط بیرون از خانه غذا خوردن با افزایش ریسک مرگ زودهنگام - میمگ