اغلب کرونایی ها درگیر ویروس انگلیسی شده اند/ افزایش بیماران بدحال - میمگ