پرسپولیس - نساجی؛ زدن چند هدف با یک تیر/ سرخ‌ها غافلگیر نشوند! - میمگ