روز گذشته ۳۲ هزار مراجعه کرونایی در تهران داشته ایم - میمگ