لزوم تکمیل کردن سهمیه‌های المپیک کشتی ایران در سرزمین قزاق‌ها - میمگ