زود است از کاهش آمار کرونا حرف بزنیم/افزایش آمار بیماران بدحال - میمگ