تاثیر فقر بر مرگ های کرونایی/ارتباط نابرابری های اقتصادی و سلامت - میمگ