چند درصد ایرانی ها واکسن کرونا زده اند/فاز دوم واکسیناسیون - میمگ