۲میلیون دوز واکسن کرونا وارد شد/ واکسیناسیون عمومی در گام بعدی - میمگ