دستگاه های ملی از طرح تقلیل کارکنان خودداری می کنند - میمگ