دستگاه های ملی از طرح تقلیل حضور کارکنان خودداری می کنند - میمگ