۲۵ خروجی تهران باید سختگیرانه کنترل شود/وضعیت کرونا در پایتخت - میمگ