سالانه سکوت ۱۲۰۰ کودک ناشنوا در کشور می شکند - میمگ