برگزاری لیگ تیروکمان با نام «سردار سلیمانی» - میمگ