سایه سنگین آلودگی هوا بر سر شهرهای استان مرکزی - میمگ