آخرین وضعیت مرزهای مسافری و ترانزیتی با عراق - میمگ