نشست خبری رئیس مرکز مطالعات مجمع جهانی بیداری اسلامی - میمگ