۱۲ بازیکن و اعضای کادر فنی والیبال آزاد شدند - میمگ