۳۰ درصد قربانیان کرونا هیچ بیماری زمینه‌ای ندارند - میمگ