مهم ترین عامل لجبازی در زندگی مشترک/آسیب فرزندان از تنش ها - میمگ