نمایش «یاماها» روزهای پایانی هفته ۲ اجرایی شد - میمگ