کارمان با تو تمام نشده است/ دادگاه و زندان در انتظارت است - میمگ