«سینمای بدنه» با نگاهی به آثار فریدون جیرانی بررسی می شود - میمگ