آغاز غربالگری بازار بزرگ تهران در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی - میمگ