شناسایی ۶۲۰۴ بیمار جدید کووید ۱۹/وضعیت رنگ بندی شهرهای کرونایی - میمگ