پیگیری درمان میناوند با دقت در حال انجام است - میمگ