حضور مجید حسینی در تمرین ترابوزان/ جدایی مدافع ایران وتو شد! - میمگ