تمرین پرسپولیس پس از یک روز استراحت/ سه مصدوم زیر نظر کادر پزشکی - میمگ