گام بلند البرزی‌ها در مسیر قهرمانی/ فتح پیروز بازی بزرگ هفته دوم - میمگ