دوست دارم میناوند سرپا شود و برای ما کُری بخواند - میمگ