جهانگیری درگذشت استاندار اسبق فارس را تسلیت گفت - میمگ